Referat af generalforsamling 27.05.2015

Tilstede: Stine (nr. 272), Jørgen (nr. 256), Rene (nr. 143), Mads (nr. 155), Jochen (nr. 252) og Klaus (nr. 258).

1. Valg af dirigent

Mads blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt varslet i henhold til vedtægterne.

2. Beretning om det forløbne år.

Rene fremlagde beretningen og kunne i beretningen konstatere at det har været et stille år. I forbindelse med lokalplan 989, som omdanner en del af grundejerforeningen fra tæt-lav byggeri (rækkehuse) til åbent-lav byggeri (parcelhuse) er der blevet indsamlet kommentarer. Der er kommet ny gartner, prisen er den samme som tidligere, cirka 14.000 kr. Der er startet byggeri på nr. 135.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab.

Jørgen fremlagde regnskabet for 2014 og det blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent

Budgettet for 2015 blev godkendt og kontingentet for 2015 blev fastsat til 2500 kr.

5. Behandling af indkomne forslag

  1. Dannelse af parcelforeninger under grundejerforeningen.
    Forslag: At der dannes mindst to parcelforeninger under grundejerforeningen.
    Motivation: I forbindelse med det kommende byggeri på et af de tomme storparceller, lokalplansområde 989, så er det oplagt at man danner en parcelhusforening for alle parcelhusejerne i grundejerforeningen inklusive de kommende 14 nye parcelhusejere i lokalplansområde 989.
    Beslutning: Der nedsættes et udvalg bestående af Rene og Mads, som skal arbejde videre med ideen. Jonas (nr. 272) kontaktes angående det juridiske. Det er planen, at udvalget skal komme med et oplæg som så skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling i september.

6. Valg af bestyrelsesmedlem

Mads blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Jochen blev valgt som suppleant.

7. Valg af to revisorer

Kurt (nr. 149) blev genvalgt og Stine blev nyvalgt.

8. Eventuelt

Der er vejfest i grundejerforeningen den 6. juni. Dem der har lyst møder op.

Der blev opfordret til at grundejerforeningen lavede et nabohjælpsinitiativ og at der blev opsat en hjertestarter i grundejerforeningens område. Yderligere, så blev der er også opfordret til at grundejerforeningen lavede en velkomstfolder til nye medlemmer.

(Referatet som pdf)