Referat af generalforsamling 12.09.2018

Tilstede: Kurt (149), Jan (244), Jonas (272), Claus (258), Kirsten og Lars (219), Martin (153), Keld og Jane (projektleder på de hvide rækkehuse), Mathias og Ditte (207), Henrik (181), Peter (179), Jørgen (256), Jochen (252), Ole (145), René (143), Malene (157), Sussi og Claus (165), Jesper (161) og Sofie (185)

 1. Henrik vælges som dirigent og René som referent. Henrik bemærker at generalforsamlingen ikke er lovligt indkaldt, da den ifølge vedtægterne skal være afholdt inden 30. maj. Generalforsamingen godkendes alligevel og afholdes.
 2. Formand (René) aflægger sin beretning for 2017-18:
  • Der er problemer med et gammelt drænrør, som leder vand fra det fællesområde der ligger op til de nybyggede hvide huse, og ned til Sussi og Claus (165). Kommunen er kontaktet og forskellige løsninger drøftet. Det er nu planen at drænet skal graves i stykker, og så håber vi at vandet fordeler sig uden at give problemer andre steder. Claus og Sussi giver besked når der sker nyt i sagen.
  • Der er kommet nabohjælpsskilte op. René (143) sender invitation ud igen midt i oktober, så vi kan samles i et fælles netværk.
  • Jochen arbejder på at få sat en hjertestarter op.
  • Ejendomsskatten for grundene i nr. 159-185 opkræves nu korrekt hos de enkelte ejere.
  • Der er blevet opsat bomme ved starten af cykelstien ind gennem byparken. Der mangler et par sten, som kan forhindre at man kører udenom.
 3. Aflæggelse af regnskab.
  Kassereren omdeler og gennemgår regnskabet, hvortil det bemærkes at storparcellerne har været gratis medlem, da grundejerforeningen ikke har nogen forpligtigelser på områderne pt. Regnskabet godkendes.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  1. Parcelforeninger: Det besluttes at Jonas (272), Mathias (207) og Jørgen (256) arbejder på at få udformet vedtægter og forslag til hvordan økonomien kan deles. Keld Korshøj har en simpel udgave til vedtægter, der kan fungere til en start, og senere udbygges med de opgaver, parcelforeningen skal overtage ansvaret for fra grundejerforeningen.
  2. GDPR: Der blev diskuteret lidt frem og tilbage og der var tvivl om hvordan reglerne er for en grundejerforening. Men det endte med en enighed om, at da man som ejer er obligatorisk medlem af grundejerforeningen, er det nok at udsende en mail med information om, hvordan data behandles.
  3. Bommene: Sussi uddyber forslaget: funktion og æstetik halter ved de to bomme, hvor asfaltstien ind mod byparken starter. Der snakkes lidt frem og tilbage og der stemmes om hvorvidt der skal laves noget om i forhold til den oprindelige plan (at der placeres nogle sten for at forhindre at der cykles udenom bommene på græsset). Generalforsamlingen vedtog at der ikke skulle ændres ved planerne. (Keld Korshøj kan levere sten, hvis han bare får at vide, hvor de skal ligge – formanden kontakter Keld)
  4. Fodboldmål: Der blev diskuteret om der er behov for en boldbane mere end den i byparken og om området overhovedet egner sig til boldspil pga. vandproblemer. Beslutningen blev at Jonas (272) finder priser på håndbold-mål til næste generalforsamling. Samtidigt skal bestyrelsen undersøge om vores forsikring dækker det tilfælde at et barn bliver skadet under et væltet mål.
  5. Retningslinjer for støjene havemaskiner: Efter en diskussion for og imod nedskrevne retningslinjer, endte vi med at beslutte, at der ikke skal laves en koordinering af brug af maskiner eller nedskrives retningslinjer, men blot noteres, at vi alle selvfølgelig udviser almindelig hensyn til hinanden.
 5. Fremlæggelse af budget.
  Jørgen fremlægger budgettet, som viser et underskud. Det er et planlagt underskud, lavet da der sidste år var et overskud, og vi ønsker at undgå opsparing i foreningen. Der er også afsat en del penge til indkøb af hjertestarter, som er en ekstraordinær post.
  Kontingentet fastsættes til kr. 2000 som sidste år. Budgettet blev godkendt.
 6. Valg til bestyrelsen:
  Hele den nuværende bestyrelse træder tilbage (uheldigt, hvilket vi skal forsøge at undgå sker igen).
  Nye medlemmer valgt:
  Formand: Peter Toft (179)
  Kasserer: Claus Møller (165)
  Medlemmer: Thomas (270), Lars (219) og Kasper (254)
  Suppleant: Jens (177)
 7. Valg af to revisorer:
  Kurt og Jakob vil gerne fortsætte, og blev hermed valgt for et år mere.
 8. Eventuelt:
  Der spørges til byggeriet af de hvide huse, og Keld Korshøj (KK) forklarer planerne: Etape 3 bliver færdig sent 2019 og etape 4 (og fællesarealer) er planlagt til forår 2020. I løbet af sommeren 2019 kan bestyrelsen måske i samarbejde med KK lave aftale om at gøre øverste del af fællesområdet klar.
  Der spørges også til de store mængder vand, der strømmer fra området. Kan der evt. graves en rende? KK forklarer at når man bor lavt, vil der komme vand. Hvis der skal graves rende, skal foreningen beslutte at der skal graves, og betale for arbejdet. Bestyrelsen mødes med KK og aftaler nærmere.

Således erfaret og refereret, René (143)

(Referatet som pdf)