Referat af generalforsamling 09.05.2017

1. Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Jochen (252), referent: Jens (177)

2. Beretning om det forløbne år:

Formanden René (143) berettede om årets aktiviteter, hvilket indbefattede drænproblemer i skel til boligforeningen og et beskåret læhegn samme steds. Etablering af brønd ved vendepladsen foran 135. Endelig også en forklaring på den særprægede fælles opkrævning af ejendomsskat for de fjorten “nye” matrikler i foreningen. Det var en E-boks-fejl. Fra næste år kommer opkrævningerne særskilte.

3. Aflæggelse af regnskab:

Regnskabet blev godkendt.
Peter (248) ville undersøge nutidsprisen på udskiftning af asfalt eller reparation af vej, så foreningen muligvis kunne få en fornemmelse af vejfondens nødvendige størrelse og fremtidige henlæggelser dertil.

4. Behandling af indkomne forslag.

 1. Dannelse af tre parcelforeninger under grundejerforeningen. Herunder deling af grundejerforeningens formue.
  Se forslag til vedtægter for område II + Ia på hjemmesiden snarest.
  Punktet tages op igen på en ekstraordinær generalforsamling inden d. 1 oktober 2017 med henblik på etablering af parcelforeninger pr. 1. januar 2018.
  Beslutning om modellen for en økonomiske opsplitning blev også udsat til den kommende ekstraordinære generalforsamling.
  Jonas (272) indvilligede i at assistere bestyrelsen med arbejdet.
  Sammenlægningen af område II og Ia i én forening blev godkendt.
 2. Etablering af skur. Herunder nedsættelse af skur-udvalg. Forslaget blev nedstemt.

 3. Bålpladsens fremtid:
  Bålpladsen nedlægges grundet manglende tilladelse og sikkerhed.
  Peter (248) tager sig af de praktiske foranstaltninger, mens René (143) taler med den anden involverede grundejerforening.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 


Budgettet blev godkendt, dog med en forhøjelse af budgetterede udgifter til vejfest på kr. 4.000,- så festudvalget (se nedenstående) i alt kan spendere kr. 5.000,- på arrangementet.

Kontingentet for 2017 blev fastsat til kr. 2.000,- pr. husstand.

6. Der er i år ikke valg til bestyrelsen.


(Formand René Kramme genvalgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)

(Kasserer og næstformand Jørgen Beck genvalgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
(Bestyrelsesmedlem Jochen Diekmann valgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
(Suppleant Stine Silberbauer valgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)

7. Valg af to revisorer.


(Kurt og Jakob genopstiller. Vælges for et år af gangen.)
Kurt (149) og Jakob (135) blev genvalgt.


8. Nedsættelse af arbejdsgrupper: 


 1. Skur - hvis vedtaget. Ikke vedtaget.
 2. Hjertestarter: Jochen (252) og Peter (248) udgør udvalget. Placering afventes. Hjertestarteren sættes op inden d. 1. september 2017.
 3. Vejfest: Jonas (272), Tim (133) og Malene (157) – de må meget gerne uddelegere opgaver.

9. Eventuelt.

 1. René (143) køber skilte med NABOHJÆLP. Man kan besøge hjemmesiden: https://nabohjælp.dk og melde sig til. Det er gratis.
 2. Det blev vedtaget at sætte bomme op ved cykelstien ind til Mårslet Bypark. Gratis. Malene (157) giver besked til kommunen og bestiller på samme tid et nyt skilt til de ulige numre, så de 14 nye huse også kan findes.
 3. René vil på foreningens vegne fremover sige velkommen til nye beboere med en flaske vin eller lignende.
 4. ”Gartneren” vil på sigt sørge for beplantning og klipning af græs i fortovsområdet, altså den meter fra vejkant til matrikel, som nogle husstande har.

(Referatet som pdf)