Referat af generalforsamling 25.06.2016

Tilstede: Jakob (135), Fredrik (141), René (143), Mads (155), Rikke (248), Jochen (252), Pia og Jørgen (256), Kristian (260), Morten (262), René (270), Stine og Jonas (272)

1. Referent og dirigent

Mads blev valgt som dirigent og René (143) som referent. I forhold til vedtægterne er generalforsamlingen indkaldt med korrekt varsel, men afholdes for sent. Der er enighed om at afholde generalforsamlingen alligevel.

2. Beretning om det forløbne år

René (143) beretter at det igen har været et stille år. Vi fortsætter med samme gartneraftale, som selvfølgelig skal justeres, når fællesområderne ved de nye byggerier er på plads.

Der har været problemer med dårlige dræn i området mellem boligforeningen og nr. 264. René har haft kontakt med kommunen og en kloakmester. Kommunen rensede en brønd på deres område ude ved Nymarksvej/Enkegårdslunden, og derefter var problemerne i området væk. Ejeren af 264 har også fået lavet nye dræn, og derfor var det vigtigt at rørene videre i systemet var klar til at aftage vandet.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab

Der er ingen problemer i regnskabet. De nævnte restancer skyldes til dels at opkrævningen kom ud lidt sent på året, i forhold til hvornår regnskabet er lavet. Næste år sendes opkrævningen ud tidligere. Husk i den sammenhæng at holde adresselisten opdateret med en fungerende mailadresse (send evt. en mail til renekramme@gmail.com for at få et link til adresselisten).

Der har igen i år været overskud så vi fortsætter opsparingen.

Regnskabets fremlæggelse godkendes af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag

(Nogle af disse har betydning for budgettet, og derfor tages dette punkt inden punkt 4 om budgettet)

 1. Dannelse af parcelforening.
  Formanden forklarer motivationen: Der er stor forskel på behov og ønsker mellem området eget af boligforeningen og områderne med parcelhuse. Boligforeningens ene storparcel beboes af mange lejere, men betaler kun ét kontingent og har kun 1 stemme til generalforsamlingen. De klarer selv al vedligeholdelse med egne gartnere osv. De almindelig parceller betaler hver et kontingent og har hver en stemme og deles om gartner og andet vedligeholdelse. Det giver mest mening at adskille de to områder foreningsmæssigt.

  Generalforsamlingens præcise viden om hvordan forløbet videre skal foregå, og om det overhovedet er nødvendigt at foretage sig noget, er dog for lille til, at der kan tages en beslutning. Vi aftaler at Rikke (248) undersøger hvordan det går med den sidste storparcel: bliver det parceller (vil kræve ændring af lokalplanen for området) eller rækkehuse? Det har betydning for sammensætningen af parcelforeningerne. Vi aftaler også at bestyrelsen nærmere undersøger hvordan man stifter en parcelforening og hvad det betyder for økonomien i ejerforeningen. I denne sammenhæng tilbyder Jonas (272) at svare på eventuelle juridiske spørgsmål.

  Når mere viden er samlet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

  Deadline er 1. oktober 2016.

 2. Oprettelse af nabohjælp.
  Nogle huse på sydsiden er allerede med i en nabohjælpsgruppe - kontakt Kasper (254) for at blive inviteret. René (143) starter en gruppe på nordsiden, og sørger for at invitere alle der. Vi aftalte, at grundejerforeningen bestiller to skilte som sættes op ved indkørslen til de to områder.

 3. Hjertestarter
  Mads (155) og Jochen (252) undersøger om nogle af de omkringliggende områder vil være med til at købe en hjertestarter, og finder i den sammenhæng også ud af en god placering. Der laves plads i budgettet, og der gives mandat til at gå videre med projektet.

 4. Indkøb af fælles klapborde og -stole og skur til opbevaring af samme.
  Det foreslås at der indkøbes et antal borde og stole, som ejerforeningens beboere kan bruge. Vi bliver enige om, at hvis det skal være brugbart, er det nødvendigt med opbevaring i området. Der kunne bygges et skur på fællesarealet ved siden af nr. 270. Men vi blev ikke enige om hvilken type skur det skulle være. Rikke (248) undersøger, om det overhovedet er lovligt at opsætte et skur på fællesarealet. René undersøger hvilken type skur det skal være - f.eks. om det behøver at være isoleret. Rikke og Renés undersøgelser giver os et nyt tilbud, som vi kan tage stilling til på den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i efteråret.

 5. Etablering af fortove/kantsten på de sider af vejene, hvor det ikke er gjort.
  Der er kun etableret kantsten på de sider af vejen, der ligger lavest, da det har betydning, for den måde regnvandet løber på. Hvis der skal etableres på den anden side, er det ren kosmetik, og noget man selv skal stå for.

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Salget af de 14 grunde (nr. 159 - 185) giver en større indtægt i foreningen. Udgifterne øges også lidt pga. et større område at rydde sne på og større fællesarealer. Opsparingen til vejfonden sættes op, da eventuelle omkostninger ved vedligeholdelse kan være ret høje. Alligevel er der plads til at sætte kontingentet ned til kr. 2000 pr. år.

Budgettet godkendes. Hvis de tidligere forslag vedtages til den ekstraordinære generalforsamling ændres budgettet tilsvarende.

6. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.

Formand: Der var ingen andre kandidater. René Kramme (143) vælges for to år mere.
Kasserer: Jørgen (256) vælges for to år mere.
Medlem og suppleant: Jochen (252) vælges som bestyrelsesmedlem og Stine (272) vælges som suppleant.

7. Valg af to revisorer.

Kurt (149) og Jakob (135) vælges som revisorer.

8. Eventuelt.

Der er noget græs, der for tiden ikke bliver slået. René (143) snakker med gartneren, så det kommer i orden.

(Referatet som pdf)