Indkaldelse til generalforsamling 2016

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark.
Generalforsamlingen afholdes i vejfest-teltet den 25. juni 2016 klokken 15:30.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 17. juni 2016. Forslagene kan afleveres på Nymarks Allé nr. 143 eller sendes på mail til renekramme@gmail.com.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  1. Dannelse af to parcelforeninger under grundejerforeningen. Den ene for boligforeningen og den anden for parcelhusene.
  2. Oprettelse af Nabohjælp.
  3. Hjertestarter. Skal vi ønske at få en hjertestarter sat op i et sted i ejerforeningen?
  4. Indkøb af x antal klapborde og klapstole
  5. Indkøb og opsætning af skur til opbevaring af fælles borde, stole, telt o.lign
  6. Etablering af de sidste fortove med kantsten
 6. Valg af formand, kasserer og bestyrelsesmedlem.
  (Formand René Kramme valgt for 2 år 2014. Genopstiller.)
  (Kasserer og næstformand Jørgen Beck valgt for 2 år 2014. Genopstiller.)
  (Bestyrelsesmedlem Mads Hyttel har trukket sig. Nyt medlem skal vælges. Man vælges for to år.)
 7. Valg af to revisorer.
 8. (Kurt og Stine genopstiller. Vælges for et år af gangen.)
 9. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
René Kramme

(Indkaldelse som pdf)