Indkaldelse til generalforsamling 2015

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nymarken. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på 1. sal i Halhuset onsdag den 27. maj 2015 kl. 19:30.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 17. maj 2015. Forslagene kan afleveres på Nymarks Allé nr. 143 eller sendes på mail til renekramme@gmail.com.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 5. Behandling af indkomne forslag:
  1. Dannelse af to parcelforeninger under grundejerforeningen.
 6. Valg af bestyrelsesmedlem.
  (Bestyrelsesmedlem Jan Thisted genopstiller ikke. Man vælges for to år.)
 7. Valg af to revisorer.
  (Kurt genopstiller. Vælges for et år af gangen.)
 8. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen
René Kramme

(Indkaldelse som pdf)