Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark.

Generalforsamlingen afholdes den 13. maj 2019 klokken 19:30 i cafeen på Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3A.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 3. maj 2019.

Forslagene kan afleveres på Nymarks Allé nr. 179 eller sendes på mail til ptoft30@yahoo.com

På vegne af bestyrelsen

Peter

Posted by Rene Kramme on Mon, 15 Apr 2019
tags:

Referat af generalforsamling 12.09.2018

Tilstede: Kurt (149), Jan (244), Jonas (272), Claus (258), Kirsten og Lars (219), Martin (153), Keld og Jane (projektleder på de hvide rækkehuse), Mathias og Ditte (207), Henrik (181), Peter (179), Jørgen (256), Jochen (252), Ole (145), René (143), Malene (157), Sussi og Claus (165), Jesper (161) og Sofie (185)

 1. Henrik vælges som dirigent og René som referent. Henrik bemærker at generalforsamlingen ikke er lovligt indkaldt, da den ifølge vedtægterne skal være afholdt inden 30. maj. Generalforsamingen godkendes alligevel og afholdes.
 2. Formand (René) aflægger sin beretning for 2017-18:
  • Der er problemer med et gammelt drænrør, som leder vand fra det fællesområde der ligger op til de nybyggede hvide huse, og ned til Sussi og Claus (165). Kommunen er kontaktet og forskellige løsninger drøftet. Det er nu planen at drænet skal graves i stykker, og så håber vi at vandet fordeler sig uden at give problemer andre steder. Claus og Sussi giver besked når der sker nyt i sagen.
  • Der er kommet nabohjælpsskilte op. René (143) sender invitation ud igen midt i oktober, så vi kan samles i et fælles netværk.
  • Jochen arbejder på at få sat en hjertestarter op.
  • Ejendomsskatten for grundene i nr. 159-185 opkræves nu korrekt hos de enkelte ejere.
  • Der er blevet opsat bomme ved starten af cykelstien ind gennem byparken. Der mangler et par sten, som kan forhindre at man kører udenom.
 3. Aflæggelse af regnskab.
  Kassereren omdeler og gennemgår regnskabet, hvortil det bemærkes at storparcellerne har været gratis medlem, da grundejerforeningen ikke har nogen forpligtigelser på områderne pt. Regnskabet godkendes.
 4. Behandling af indkomne forslag:
  1. Parcelforeninger: Det besluttes at Jonas (272), Mathias (207) og Jørgen (256) arbejder på at få udformet vedtægter og forslag til hvordan økonomien kan deles. Keld Korshøj har en simpel udgave til vedtægter, der kan fungere til en start, og senere udbygges med de opgaver, parcelforeningen skal overtage ansvaret for fra grundejerforeningen.
  2. GDPR: Der blev diskuteret lidt frem og tilbage og der var tvivl om hvordan reglerne er for en grundejerforening. Men det endte med en enighed om, at da man som ejer er obligatorisk medlem af grundejerforeningen, er det nok at udsende en mail med information om, hvordan data behandles.
  3. Bommene: Sussi uddyber forslaget: funktion og æstetik halter ved de to bomme, hvor asfaltstien ind mod byparken starter. Der snakkes lidt frem og tilbage og der stemmes om hvorvidt der skal laves noget om i forhold til den oprindelige plan (at der placeres nogle sten for at forhindre at der cykles udenom bommene på græsset). Generalforsamlingen vedtog at der ikke skulle ændres ved planerne. (Keld Korshøj kan levere sten, hvis han bare får at vide, hvor de skal ligge – formanden kontakter Keld)
  4. Fodboldmål: Der blev diskuteret om der er behov for en boldbane mere end den i byparken og om området overhovedet egner sig til boldspil pga. vandproblemer. Beslutningen blev at Jonas (272) finder priser på håndbold-mål til næste generalforsamling. Samtidigt skal bestyrelsen undersøge om vores forsikring dækker det tilfælde at et barn bliver skadet under et væltet mål.
  5. Retningslinjer for støjene havemaskiner: Efter en diskussion for og imod nedskrevne retningslinjer, endte vi med at beslutte, at der ikke skal laves en koordinering af brug af maskiner eller nedskrives retningslinjer, men blot noteres, at vi alle selvfølgelig udviser almindelig hensyn til hinanden.
 5. Fremlæggelse af budget.
  Jørgen fremlægger budgettet, som viser et underskud. Det er et planlagt underskud, lavet da der sidste år var et overskud, og vi ønsker at undgå opsparing i foreningen. Der er også afsat en del penge til indkøb af hjertestarter, som er en ekstraordinær post.
  Kontingentet fastsættes til kr. 2000 som sidste år. Budgettet blev godkendt.
 6. Valg til bestyrelsen:
  Hele den nuværende bestyrelse træder tilbage (uheldigt, hvilket vi skal forsøge at undgå sker igen).
  Nye medlemmer valgt:
  Formand: Peter Toft (179)
  Kasserer: Claus Møller (165)
  Medlemmer: Thomas (270), Lars (219) og Kasper (254)
  Suppleant: Jens (177)
 7. Valg af to revisorer:
  Kurt og Jakob vil gerne fortsætte, og blev hermed valgt for et år mere.
 8. Eventuelt:
  Der spørges til byggeriet af de hvide huse, og Keld Korshøj (KK) forklarer planerne: Etape 3 bliver færdig sent 2019 og etape 4 (og fællesarealer) er planlagt til forår 2020. I løbet af sommeren 2019 kan bestyrelsen måske i samarbejde med KK lave aftale om at gøre øverste del af fællesområdet klar.
  Der spørges også til de store mængder vand, der strømmer fra området. Kan der evt. graves en rende? KK forklarer at når man bor lavt, vil der komme vand. Hvis der skal graves rende, skal foreningen beslutte at der skal graves, og betale for arbejdet. Bestyrelsen mødes med KK og aftaler nærmere.

Således erfaret og refereret, René (143)

(Referatet som pdf)

Posted by Rene Kramme on Tue, 9 Oct 2018
tags:

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Nymark.
Generalforsamlingen afholdes den 12. september 2018 klokken 19:30 i et lokale i kælderen på Lokalcenter Kildevang, Langballevej 3A.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 4. september 2018. Forslagene kan afleveres på Nymarks Allé nr. 143 eller sendes på mail til renekramme@gmail.com.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
  1. Nedsættelse af gruppe der kommer med forslag til nye vedtægter for grundejerforeningen, der kan træde i kraft når parcelforeningerne startes. Herunder hvordan opgaverne fordeles mellem parcelforeningerne og grundejerforeningen og hvordan kontingent til grundejerforeningen opkræves.
  2. GDPR: Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen godkender foreningens håndtering af data: Vi har en liste med navne, numre, adresser og mail. Deles ikke med andre end beboere. Kassereren opbevarer en fortegnelse over betalinger, men den er kun tilgængelig for bestyrelsen og slettes når den ikke skal bruges længere.
  3. Barrieren på cykelstien fra parken ønskes fjernet (nr. 165)
  4. Forslag om indkøb af fodboldmål til fællesarealet ved siden af nr. 270 (nr. 272) F.eks. brugte håndboldmål som i Byparken
  5. Retningslinjer for brug af benzindrevne haveredskaber (nr. 272) F.eks. tidsintervaller for brug i weekenden
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
  Formand. Peter Toft (nr. 179) stiller op.
  Kasserer. Jørgen Beck valgt for 2 år 2016. Genopstiller ikke.
  Bestyrelsesmedlem Jochen Diekmann valgt for 2 år 2016.
  Suppleant Stine Silberbauer valgt for 2 år 2016.
 7. Valg af to revisorer.
  Vælges for et år ad gangen. Jakob (nr. 135) og Kurt (nr. 149) vil gerne fortsætte.
 8. Eventuelt.
  1. Hvornår kan etablering af stisystem og fællesareal gå i gang?
  2. Afklaring af hvem, der etablerer og vedligeholder rabatten.

På vegne af bestyrelsen
René Kramme

(Indkaldelse som pdf)

Posted by Rene Kramme on Mon, 27 Aug 2018
tags:

Referat af bestyrelsesmøde 14.08.2018

Til stede: Jochen Diekmann, Jørgen Beck, Rene Kramme (ref)

Vi diskuterede årets generalforsamling, som vi vil afholde generalforsamlingen den 12. september i et lokale i Kildevang (hvis det er ledigt - René tjekker og booker).

Budgettet blev gennemgået, og vi vendte bestyrelsens forslag til behandling på generalforsamlingen: holdning til håndtering af persondata og nedsættelse af gruppe der ser på grundejerforeningens vedtægter efter dannelse af parcelforeninger.

Indkaldelse udsendes når lokale er booket.

Posted by Rene Kramme on Wed, 15 Aug 2018
tags:

Referat af generalforsamling 09.05.2017

1. Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Jochen (252), referent: Jens (177)

2. Beretning om det forløbne år:

Formanden René (143) berettede om årets aktiviteter, hvilket indbefattede drænproblemer i skel til boligforeningen og et beskåret læhegn samme steds. Etablering af brønd ved vendepladsen foran 135. Endelig også en forklaring på den særprægede fælles opkrævning af ejendomsskat for de fjorten “nye” matrikler i foreningen. Det var en E-boks-fejl. Fra næste år kommer opkrævningerne særskilte.

3. Aflæggelse af regnskab:

Regnskabet blev godkendt.
Peter (248) ville undersøge nutidsprisen på udskiftning af asfalt eller reparation af vej, så foreningen muligvis kunne få en fornemmelse af vejfondens nødvendige størrelse og fremtidige henlæggelser dertil.

4. Behandling af indkomne forslag.

 1. Dannelse af tre parcelforeninger under grundejerforeningen. Herunder deling af grundejerforeningens formue.
  Se forslag til vedtægter for område II + Ia på hjemmesiden snarest.
  Punktet tages op igen på en ekstraordinær generalforsamling inden d. 1 oktober 2017 med henblik på etablering af parcelforeninger pr. 1. januar 2018.
  Beslutning om modellen for en økonomiske opsplitning blev også udsat til den kommende ekstraordinære generalforsamling.
  Jonas (272) indvilligede i at assistere bestyrelsen med arbejdet.
  Sammenlægningen af område II og Ia i én forening blev godkendt.
 2. Etablering af skur. Herunder nedsættelse af skur-udvalg. Forslaget blev nedstemt.

 3. Bålpladsens fremtid:
  Bålpladsen nedlægges grundet manglende tilladelse og sikkerhed.
  Peter (248) tager sig af de praktiske foranstaltninger, mens René (143) taler med den anden involverede grundejerforening.

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 


Budgettet blev godkendt, dog med en forhøjelse af budgetterede udgifter til vejfest på kr. 4.000,- så festudvalget (se nedenstående) i alt kan spendere kr. 5.000,- på arrangementet.

Kontingentet for 2017 blev fastsat til kr. 2.000,- pr. husstand.

6. Der er i år ikke valg til bestyrelsen.


(Formand René Kramme genvalgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)

(Kasserer og næstformand Jørgen Beck genvalgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
(Bestyrelsesmedlem Jochen Diekmann valgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)
(Suppleant Stine Silberbauer valgt for 2 år 2016. Ikke på valg.)

7. Valg af to revisorer.


(Kurt og Jakob genopstiller. Vælges for et år af gangen.)
Kurt (149) og Jakob (135) blev genvalgt.


8. Nedsættelse af arbejdsgrupper: 


 1. Skur - hvis vedtaget. Ikke vedtaget.
 2. Hjertestarter: Jochen (252) og Peter (248) udgør udvalget. Placering afventes. Hjertestarteren sættes op inden d. 1. september 2017.
 3. Vejfest: Jonas (272), Tim (133) og Malene (157) – de må meget gerne uddelegere opgaver.

9. Eventuelt.

 1. René (143) køber skilte med NABOHJÆLP. Man kan besøge hjemmesiden: https://nabohjælp.dk og melde sig til. Det er gratis.
 2. Det blev vedtaget at sætte bomme op ved cykelstien ind til Mårslet Bypark. Gratis. Malene (157) giver besked til kommunen og bestiller på samme tid et nyt skilt til de ulige numre, så de 14 nye huse også kan findes.
 3. René vil på foreningens vegne fremover sige velkommen til nye beboere med en flaske vin eller lignende.
 4. ”Gartneren” vil på sigt sørge for beplantning og klipning af græs i fortovsområdet, altså den meter fra vejkant til matrikel, som nogle husstande har.

(Referatet som pdf)

Posted by Rene Kramme on Thu, 5 Jul 2018
tags: