Om foreningen

Velkommen til Grundejerforeningen Nymark

Grundejerforeningens bestyrelse ønsker jer/dig velkommen til Nymark, en bebyggelse på cirka 40 huse i det sydlige Mårslet.

Kontingent

Som grundejer er man automatisk medlem af Grundejerforeningen og dermed pligtig at betale kontingent til dækning af de fælles udgifter.
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og skal betales en gang årligt.

Kontingentet indbetales som regel omkring august. Den præcise dato vil fremgå af opkrævningen. Matrikler, der er i restance, har ingen stemmeret ved generalforsamlingen.

Derudover gør foreningen opmærksom på at eventuelle restancer følger grunden ved et eventuelt salg, så restancen overtages af køber.

Kontingent 2018: 2000,-
Kontingent 2017: 2000,-
Kontingent 2016: 2000,-
Kontingent 2015: 2500,-
Kontingent 2014: 2500,-
Kontingent 2013: 2500,-
Kontingent 2012: 0,-
Kontingent 2011: 2500,-
Kontingent 2010: 2500,-
Kontingent 2009: 2500,-

Kontonummer: 7890 3403075 (salling bank)

Angiv venligst adresse/matrikelnummer på indbetalingen.

Generalforsamling

Grundejerforeningen afholder ordinær generalforsamling én gang om året inden 1. juni. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. På generalforsamlingen tages bl.a. stilling til bestyrelsens beretning for det foregående år plus fremlagt regnskab. Der fastsættes kontingent for det nye regnskabsår og forslag og emner af fælles interesse drøftes.

Bestyrelse

Bestyrelsen er grundejerforeningens daglige ledelse.
Sammen med de enkelte grundejere sørger bestyrelsen for løbende vedligeholdelse og regelmæssig renholdelse af bebyggelsens vej, stier, fællesareal mv.

Stier og veje

Vores vejarealer og stier er privat eje. Det betyder, at vedligeholdelse af disse er bebyggelsens fælles anliggende.

Information fra grundejerforeningen

Grundejerforeningen informerer primært via denne hjemmeside og emails.

Ændringer kræver godkendelse

Alle ydre ændringer af hus og have skal ske efter de regler, som er opstillet i vedtægter og lokalplan. Det gælder fx opsætning af hegn, placering af skure m.v.

Er man som medlem i tvivl om, hvorvidt påtænkte ændringer ligger inden for rammerne af de gældende regler, anbefales det at henvende sig til bygningsinspektoratet i Århus Kommune.

Kabel-TV

Der er ikke etableret fælles kabel-TVnet i udstykningen. ønsker du/i kabel-TV er det på eget initiativ.

Fællesarealer m.v.

I øjeblikket er der 4 små fællesarealer rundt omkring i udstykningen.